خداحافظ…

خداحافظ پرده نشین محفوظ گریه ها

خداحافظ عزیز بوسه های معصوم هفت سالگی

خداحافظ گلم ، خوبم ، خواهرم

خلاصه ی هر چه همین هوای همیشه ی عصمت !

خداحافظ ای خواهر بی دلیل رفتن ها

خداحافظ…

 

حالا دیدار ما به نمی دانم آن کجای فراموشی

دیدار ما اصلاً به همان حوالی هرچه بادا باد

دیدار ما و دیدار دیگرانی که ما را ندیده اند.

پس با هر کسی از «کسان» من از این ترانه ی محرمانه سخن مگوی

نمی خواهم» آزردگان» ساده ی بی شام و بی چراغ

از اندوه اوقات ما باخبر شوند.