…گفته اید همه یکسانند ، و اگر مردان شمشیر زنند و
زنان دوک نشین از آن روست که آنان مشق شمشیر می کنند و اینان مشق دوک . گفته اید
این ها همه از ممارست است و نگفته اید ناشی از ذات خلقت ( فریاد زنان ) درست است ؟

شرزین
: آری  این ها همه از تمرین است ؛ جلاد
تمرین سربریدن می کند و تیر انداز تمرین تیر اندازی ، کفاش بسیار کفش می دوزد تا
استاد شود و رسٌام همین گونه ،اگر دستی را ببندی بی هنر می ماند و این گناه از آن
دست نیست گناه آنست که تمرین بستن کرده . و شما بسیار تمرین می کنید  تا کسی را اندیشه بر زبان نرسد  ، شما که اینک بر خون من دلیرید ، و بسیاری
تمرین نیزه می کنند تا شما را که تمرین فریاد می کنید بر من چیرگی دهند و من تمرین
مرگ می کنم .


بخشی
از گفتگوی شرزین در محاصره ی بزرگان

این
روزها تمرین چه می کنیم ما ، تمرین چه می کنید شما ؟