…ومن می خواهم زمانی طولانی به این تصویر نگاه کنم،نگاه کنم و سکوت کنم…آخر،می دانید،آن پسربچه من هستم…