انسان ها از نظر نوع انرژی به سه دسته تقسیم می شوند : حدود هشتادوپنج درصد گروه اول، حدود ده درصد گروه دوم و پنج درصد باقیمانده گروه سوم.درگروه اول انرژی انسانی از چاکرا به بیرون تابیده می شود و در گروه دوم از بیرون به چاکرا و گروه سوم نا تابش انرژی دارند ونه دریافت.این تفاوت به تفاوت های بارز رفتاری منجر می شود که شاید بعدها به آن بپردازیم.

اگرچه هنوز از ماهیت انرژی کیهانی اطلاع دقیقی وجود ندارد اما بخشی از انرژی کیهانی با تکنولژی امروز قابل درک است.انرژی کیهانی – آن بخش قابل درک ـ به صورت های متفاوت متجلی می شود از قبیل انرژی مغناطیسی ، انرژی حرارتی و…اما بخش مهمی از آن هنوز ناپیدا و نا مکشوف است و تنها بخش های خاصی از مکاتبی نظیر بودیسم و ذنیسم بدون اینکه از ماهیت آن مطلع باشند توانایی به کار گیری و استفاده از آن را دارند.

درتعریف کلی انسان می تواند از انرژی کیهانی بهره مند شود  ــ ضمن آنکه خود نیز انرژی درونی دارد ــو برای بهره مندی لازم نیست تمرین های سخت و ریاضت های طولانی کشید.مثلا برای بهره مندی حداقلی کافی است آگاهانه و ارادی سکوت کرد.تعجب می کنید؟ اگر کسی بتواند سکوت کند ــ اگر از صداهای اطراف هم دور باشد چه بهتر ــ و این سکوت را به مدت هفت روز ادامه دهد ، تجلیات انرژی نهفته شده بر او آشکار می شود.حالا تمرین های بهره مندی بیشتر بماند.

به این نکته دقت کنید: همه ی انسان ها ــ چه زن و چه مرد ــ در سه نقطه با هم مشترک اند.البته بدیهی است که کیفیت این سه نقطه متفاوت اما در ماهیت تفاوتی ندارند.۱) تولد ۲)بلوغ ۳) مرگ.

تفاوت انسان ها در چگونگی تولد و طی مسیر تا بلوغ و پس از آن تا مرگ آشکار می شود.این نکته بهانه ای است برای پیش کشیدن بحث شیرین ریاضی و منحنی های توصیف کننده ی این وضعیت.

در بدن هر انسانی هفت نقطه مهم وجود دارد که به آنها چاکرا می گویند و در بین این نقاط دو نقطه از بقیه مهم تر اند.چاکرای میانی یا چاکرای ناف و چاکرای بالایی یا چاکرای اتصال.چاکرای میانی همان طور که از اسم اش معلوم است ، نقطه ای است نزدیک به ناف و چاکرای بالایی ــ که ویژه ترین و مهم ترین است ــ حدود ده سانتی متری بالای سر انسان قرار دارد.این نقاط کانون های تمرکز و تابش یا دریافت انرژی کیهانی هستند.اگرچه این هفت نقطه در همه ی انسان ها وجود دارد اما واضح است که جای دقیق هر نقطه در هر شخص منحصر به خود اوست و غالبا از روی برخی ویژگی های فیزیکی می توان جای دقیق آنها را در هر شخص یافت.

Advertisements