این سلسله گفتار تقدیم می شود به سروش

گفتگوهای طولانی با دوستی گرامی و جدی شدن وبلاگ آنهم بعد از کش وقوس های فراوان مرا به این فکر انداخت که شاید بد نباشد این بحث را این جا دنبال کنم تا علاقه مندانی که دوست دارند با این مقولات بیشتر آشنا شوند دست رسی آسانی به این موضوع داشته باشند و استفاده کنند اگر اساسن استفاده ای قابل تصور باشد.

در این سلسله گفتارها سعی می کنم به این سوال های مهم تا جایی که می توانم پاسخ دهم.

۱)آیا جهان به دوصورت فیزیکی و متافیزیکی متجلی شده وصورت های دیگری ندارد؟

۲)آیا حقیقتن سویه ی متافیزیکی جهان بیرون از درک فیزیکی انسان است؟

۳)چه کسی گفته این مفاهیم به طور کلی غیر فیزیکی هستند؟واگرهستندکدام بخش ها واقعن متافیزیکی اند؟

۴)آیا همه ی انسان ها قادر اند با روش هایی چون ریاضت وعرفان و…با حبس انرژی انسانی به این عوالم رخنه کنند؟

نکته:الزامی وجود ندارد که این وبلاگ فقط در خدمت این مفاهیم باشد.چون این را همه می دانند گاه گاه موضوعات دیگری هم طرح خواهد شد.

نکته مهم:کسانی که می خواهند این بحث را دنبال کنند نیاز به دانش ریاضی وفیزیک مقدماتی در حد دیپلم دارند.

برای شروع به این سوال دقت کنید و اگر دلتان خواست پاسخ دهید:آیا جهان ما  جهان قابل درک ما سه بعدی یا چهار بعدی است؟وآیا جهانی با ابعاد بالاتر(مثلن ده بعد)امکان حدوث دارد؟

(ادامه دارد)